מאמר- הטרדות מיניות- דוח נציבות שירות המדינה- ינואר 2016

מאתאילאיל קומיי-דרורעו"ד

דו"ח נציבות שירות המדינה- אגף משמעת- לשנת 2016  

בכל שנה מתפרסם דו"ח פעילות אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה. הדו"ח בוחן את היקף פעילות אגף המשמעת בשנה החולפת בתחום המשמעת וטוהר המידות במשרדי הממשלה והגופים הכפופים לחוק שירות המדינה (משמעת). בין המשרדים- משרד ראש הממשלה, הנהלת בתי המשפט, בתי חולים והשב"כ. בין היתר, סוקר הדוח את התלונות שהוגשו בגין הטרדה מינית בשירות המדינה, ואת אופן הטיפול בתלונות אלו. בהתאם למספרים המובאים בדוח, נראה כי קיים תת דיווח בכל הנוגע להטרדות מיניות במשרדים השונים.

הדו"ח בוחן תחומי משמעת שונים, ביניהם את נושא ההטרדות המיניות. מצויין בדו"ח כי "אף בשנת 2015 המשיך אגף המשמעת לשים בראש סדר העדיפויות את ביעור תופעת ההטרדות המיניות בשירות המדינה ופעל ביתר שאת לטיפול בתלונות בנושא זה." אולם מהנתונים העולים בדו"ח נדמה כי הכמות המדווחת והמטופלת של תלונות בנושא הטרדות מיניות היא נמוכה מהאחוזים הידועים מסקרים אובייקטיביים של הטרדות מיניות בשוק העבודה הישראלי. בדו"ח מתוארת מגמת העליה בנוגע לפתיחת תיקים בנושא הטרדות מיניות, אולם משמדובר בעליה מ-129 פניות שסווגו תחת הטרדות מיניות ועבירות מין ואונס בשנת 2014 ל-136 פניות מסוג זה בשנת 2015, (זאת לאחר שבשנת 2013 היו 136 פניות בדומה לשנת 2015) נראה כי מבחינה אבסולוטית המספרים לא משקפים כראוי את המציאות.

לפי נתוני סקר שנערך לפני מספר שנים על ידי מינהל מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה, עולה כי כ-11 אחוזים מהעובדים בישראל מוטרדים מינית בעבודה מדי שנה. ממצאים אלו משקפים כ- 14,000 עובדים מתוך כלל העובדים בשירות המדינה. למרות זאת, עולה מהדו"ח כי הוגשו רק 136 פניות. מתוכן רק 12 הבשילו לתובענות. יצוין, כי בחלוקה התובענות שהוגשו לפי סוגי העבירות מצוינות שבע תובענות בגין מעשה מגונה ו-13 בגין עבירות מין- סך של 20 תובענות. אי התאמת המספרים מעלה שאלה בנוגע לסיווג הפניות והתובענות שהוגשו. בנוסף, נראה כי הדו"ח מצביע על תת דיווח בתלונות על הטרדות מיניות, ויש לתהות מדוע.

בחלוקה לפי משרדים, נראה כי כמות הפניות בתחום ההטרדה המינית הגבוהה ביותר מגיעה ממשרד החינוך (32) ומשרד הבריאות (34). לעומת זאת, במשרד התחבורה, רשות האכיפה והגביה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד התקשורת משרד התיירות, קמ"ג, משרד השיכון והבינוי, משרד המדע התרבות והספורט, השירותים הווטרינריים, רשות הטבע והגנים, הרבנות הראשית, מבקר המדינה, מרכז מיפוי ישראל ומנהל מחקר חקלאי- לא הוגשה אף לא פניה אחת בשנת 2015. נתונים אלו לא עולים בקנה אחד עם הנתונים הסטטיסטיים וכמות העובדים הגדולה המועסקת בכל אחד מהמשרדים.

אף מספר התובענות שהוגשו, ביחס לכמות התלונות שהתקבלו, הינה נמוכה ביותר. כך, הוגשו תובענות בגין מעשה מגונה במשרד החינוך (1), במשרד הבריאות (2), ברשות המיסים (1) במשרד ראש הממשלה (1), במשרד הרווחה (1) וברשות שדות התעופה (1). תובענות בגין הטרדה מינית הוגשו במשרד החינוך (2), משרד הבריאות (2), ומשרד המשפטים (1). עוד עולה מהנתונים כי במשרד לאזרחים וותיקים הוגשה תובענה בגין התנכלות לעובדים, ונראה כי הדבר עולה בהמשך לתלונה על הטרדה מינית, כיוון שהחוק מתייחס להתנכלות כלפי עובדים בנוגע לעבירות הטרדה מינית בלבד.

הדו"ח מתייחס לתקנון למניעת הטרדה מינית ומדגיש כי בחודש דצמבר 2015 הופץ התקנון בנושא הטרדות מיניות. "יש חשיבות רבה להפצתו של התקנון בקרב כלל עובדי המדינה, ללא יוצא מן הכלל. אדף המשמעת נוקט במדיניות מחמירה ובאפס סובלנות בכל הנוגע להטרדות מיניות. לממונה על המשמעת קנויה סמכות ייחודית להורות על הפרדה מיידית – פיזית ופונקציונאלית, בין המתלוננת לנילון, ובמקרים המתאימים אף יושעה הנילון על ידי נציב שירות המדינה".

יחד עם התקנון נשלח גם חוזר בנושא הדין המשמעתי וטוהר המידות. בחוזר מתוארות זכויות נפגעי עבירה ומתלוננות על הטרדה מינית ואף סמנכ"לי המשרדים השונים מתבקשים להפיץ את התקנון למניעת הטרדה מינית, טופס בקשת נפגע עבירה לקבל מידע על הליך משמעתי, דף מידע בנוגע לזכויות נפגעי עבירה, החלת חוק זכויות נפגעי עבירה על הדין המשמעתי וטופס זכאות לקבלת תעודת ממצאים.

יש לקוות, כי הפצת התקנון תגביר את מודעותן של נפגעות העבירה להתלונן ותיצור אווירת עבודה בריאה ותקינה במשרדים השונים הכפופים לנציבות שירות המדינה. יודגש, כי משרדים בהם הוגשה תלונה או נפתחו תובענות בגין תלונות אלה לא נתפסים כמשרדים שליליים חלילה. להפך, מקרים אלו מצביעים על החשיבות בטיפול, על תת הדיווח, ועל הצורך והחובה לייצר אוזן קשבת לנפגעי עבירה ולטפל בהתאם לחוק ולתקנות במקרים של הטרדות מיניות ועבירות מין נוספות בעבודה.

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.