מספר פנימי: 573784

הכנסת העשרים

 

יוזמים:      חברי הכנסת           שרן השכל
                                                 שולי מועלם-רפאלי
                                                 רחל עזריה
                                                 קארין אלהרר
                                                 מיכל רוזין
                                                 תמר זנדברג
                                                 יעל גרמן
                                                 סופה לנדבר
                                                 טלי פלוסקוב
                                                 מירב בן ארי
                                                 נאוה בוקר
                                                 יפעת שאשא ביטון
                                                 איילת נחמיאס ורבין
                                                 קסניה סבטלובה
                                                 מיכל בירן
                                                 זהבה גלאון
                                                 יעל כהן-פארן
                                                 נורית קורן
                                                 עליזה לביא
                                                 מרב מיכאלי
                                                 חנין זועבי
                                                 אורלי לוי אבקסיס
                                                 עאידה תומא סלימאן
                                                 סתיו שפיר        ______________________________________________                                         

                                             פ/2593/20

 

הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון – הרחבת תחולה על עובדים עצמאים ומתנדבים),

התשע"ו–2016

 

החלפת סעיף 9

1.

בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998[1], במקום סעיף 9 יבוא:

 

 

"הרחבת תחולה

9.

הוראות חוק זה לעניין מעסיק ועובד יחולו בשינויים המחויבים ולפי העניין, גם על –

 

 

 

 

 

 

(1)       מי שמעסיק בפועל אדם באמצעות קבלן כוח אדם, ועל אדם המועסק כאמור;

 

 

 

 

 

 

(2)       מי שהתקשר עם עובד עצמאי לקבלת שירות או לביצוע עבודה על ידי העובד העצמאי או באמצעות עובדיו, שלא באופן קבוע, ועל העובד העצמאי או עובדיו כאמור; לעניין פסקה זו, "עובד עצמאי" – אדם העוסק במשלח-ידו ואין אדם אחר מעבידו;

 

 

 

 

 

 

(3)       מי שבארגון שתחת אחריותו אדם הממלא תפקיד בהתנדבות ועל האדם המתנדב כאמור."

דברי הסבר

חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998, אוסר על ביצוע מעשים של הטרדה מינית והתנכלות, קובע עונש על ביצועם וכן קובע כי הטרדה מינית והתנכלות הן עוולות אזרחיות המקנות לניזוק זכות לפיצויים.

בחוק קיימת התייחסות מיוחדת להטרדה מינית המתרחשת במערכות יחסים המאופיינות בתלות ובחוסר שוויון בין הפרטים וביתר שאת במערכות של יחסי עבודה. בשל המאפיינים של יחסי העבודה ובעיקר בשל יחסי הכוח הבלתי שוויוניים בין העובד למעסיק קובע החוק כי התנהגויות מסוימות הן התנהגויות מטרידות, גם אם המוטרדת לא הביעה התנגדות. בנוסף, החוק קובע שבתביעות לפיצויים בגין עוולות שנגרמו עקב הטרדה מינית בעבודה נטל ההוכחה שלא נגרמה עוולה מוטל על המעסיק ועל המעסיק מוטלת החובה לנקוט באמצעים שונים למניעת הטרדה מינית במקום העבודה.

החוק בנוסחו הנוכחי, שותק באשר להטרדות מיניות של עובדים עצמאים או כלפי עובדים עצמאים וכן במקרים של הטרדות מיניות של מתנדבים או כלפי מתנדבים. במקרים אלו, גם אם אין יחסי כפיפות ישירים, יש לעיתים פערי כוחות הנובעים מתלותו הכלכלית של העובד העצמאי במזמין העבודה או יחסים הירכיים כאלה ואחרים בין מתנדבים לממונים עליהם, שמצדיקים את החלת ההסדרים המיוחדים הקיימים בחוק ביחס ליחסי עבודה, גם על יחסים אלו. הקושי להתנגד להטרדות המיניות או להוכיח אותן בבית משפט במערכות היחסים שתוארו לעיל זהה לקושי של עובדים הנתונים למרות של מעסיקם. לכן, מוצע להרחיב את תחולת החוק ולקבוע במפורש כי הוראות החוק הנוגעות ליחסים בין עובד למעביד, יחולו בשינויים המחויבים גם על מתנדבים בארגון וגם על עובדים עצמאים המועסקים בו.

 

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ט בשבט התשע"ו – 8.2.16[1] ס"ח התשנ"ח, עמ' 166.