תיקון חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)- דצמבר 2014

מאת: אילאיל קומיי-דרור, עו"ד

 

התקשרות בין עובד למעסיקו מהווה חוזה התקשרות, אולם פעמים רבות החוזה נעשה בעל פה ולא בכתב (הסכמי העבודה היחידים שמחויבים בכתב הם חוזה עבודה עם עובד זר וחוזה קיבוצי). כאשר החוזה נעשה בעל פה בלבד, קיים לעיתים קושי להוכיח את התנאים שנקבעו בו בדיעבד. כך, למשל, במקרה של עובד שהסכים עם מעסיקו כי יקבל שכר שעתי כולל בגובה 30 ₪, כאשר לא דובר על תשלום דמי נסיעות, עלולים הצדדים להתקל במצב בו כל אחד מהם סבר כי תנאי העבודה שונים, ועצם מחלוקת זו עלולה לגרור את הצדדים לסכסוך משפטי, ובמסגרתו- לקשיי הוכחה שיסכנו את שני הצדדים בתוצאות ההליך.

בשנת 2002 נחקק חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002, אשר קבע כי כל עובד זכאי לקבל הודעה בכתב על תנאי העסקתו, כאשר החוק כולל טופס לדוגמא המפרט את הנותנים אשר יש ליתן במסגרתו. יודגש, כי כאשר תנאי העבודה משולבים בחוזה העבודה ניתן לראות בחוזה העבודה הכתוב כהודעה.

החוק קובע, כי מעסיק ימסור לעובד, תוך 30 יום מתחילת העסקתו, הודעה בכתב שבה יפורטו תנאי העבודה של העובד. בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 ניתן להטיל עיצום כספי למעסיק שלא עומד בדרישות החוק. בנוסף, העובד זכאי לתבוע פיצוי בגין הפרת חובה זו. כן, חלה חובה למעסיק ליתן הודעת שינוי תנאים, כאשר חל שינוי בתנאי ההעסקה.

החוק גם קובע מה צריך להיות בתוכן ההודעה, כך למשל, יש לכתוב את זהות המעסיק והעובד, תאריך תחילת העבודה ותקופת העבודה, תיאור עיקרי התפקיד וציון שמו או תואר תפקידו של הממונה הישיר של העובד. עוד חייב המעסיק לציין הוא את סך התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר, את הגדרת יום העבודה של העובד ויום המנוחה שלו ואת סוגי התשלומים בעבור התנאים הסוציאליים של העובד.

בחודש דצמבר 2014 תוקן החוק ונוספו לו הוראות לגבי מועמדים לעבודה וכן הוראות החלות על הליכי מיון לעבודה. התיקון יכנס לתוקף בסוף חודש ינואר 2015. בהתאם לתיקון, שונה גם שם החוק ומעתה יקרא חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), התשס"ב-2002.

על פי התיקון, הוסף סעיף הנוגע למסירת הודעות למועמד לעבודה, לפיו מעסיק חייב לעדכן בכתב (אפשר גם בדוא"ל) כל מועמד שהשתתף בהליכי מיון לעבודה על התקדמות הליכי המיון לעבודה אחת לחודשיים. בנוסף, במידה והתקבל אדם אחר לעבודה, יודיע המעסיק למועמד אשר לא התקבל, על איוש המשרה, זאת תוך 14 יום. החוק החריג שלושה מקרים, בהם החוק לא חל- עבודה שתקופת העבודה בה לא עולה על 30 ימים, עבודה בענף ההסעדה, ועבודה אצל מעסיק קטן (שמעסיק לא יותר מ-25 עובדים).

החוק בא למנוע, למעשה, מצב בו מועמד מתראיין לתפקיד מסויים, ולא מקבל כל תשובה באשר לקבלתו או אי קבלתו, דבר הפוגע ביכולת שלו לשקול עבודות אחרות המוצעות לו, ומהווה אחת הנקודות המובהקות של פערי כח בין מעסיקים פוטנציאליים לעובדים פוטנציאליים.

 

 

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.