סיכום פסיקה מגדרית- ייצוג מגדרי הולם- פברואר 2015

מאת: אילאיל קומיי-דרור, עו"ד

עמותת צחור ואח' נ' ר' עיריית ירושלים ואח'

לאחרונה, הוגשה עתירה של עמותת צחור, צדק חופש חינוך ירושלים, בעניין אי מתן ייצוג הולם לנשים במסגרת בועדות השונות שמקיימת עיריית ירושלים, ובהנהלת התאגידים העירוניים.

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים קיבל את העתירה בחלקה והורה לבטל את החלטות העירייה הנוגעות למינוי נציגים בוועדות הרשות ובתאגידים עירוניים, כיון שלא ניתן יצוג הולם לנשים, וקבע כי עקרון היצוג היחסי קודם למינויים.

וכך כתב כבוד השופט ד' חשין:

"על בסיס ההלכות הפסוקות והדין הכללי, טענו העותרים כי יש לאפשר ייצוג הולם למגדר הנשי בוועדות הרשות ובתאגידים העירוניים. ביחס למינוי מועמדים לתאגידים עירוניים, הוסיפו העותרים כי המועצה לא עמדה בהוראת פקודת העיריות בסעיף 249א(3א) הקובעת לאמור: בקרב נציגי העיריה שאינם חברי המועצה, יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים, ככל שניתן בנסיבות הענין; בסמוך לפני קביעת נציגי העיריה על ידי המועצה כאמור בפסקה (1) תונח לפני מועצת העיריה חוות דעתו של היועץ המשפטי של העיריה בדבר קיום ייצוג הולם בקרב נציגי העיריה שאינם חברי המועצה;

... אומר כבר בתחילת דבריי כי אין בידי לקבל טיעונם האחרון זה של המשיבים [כי קיימת בעיתיות במינוי נשים עקב היות חלק מהמינויים נעשים ex officio כמו גם עקב הרכב האוכלוסייה בעיר- א.ק.ד]. העובדה כי קהילות מסוימות בעיר לא מוצאות לנכון להציג נשים כמועמדות לתפקידים ציבוריים, אינה יכולה לפטור את העירייה מחובותיה על פי דין כלפי המגדר הנשי או חובתה לקידום השוויון המגדרי, המהווה בסיס בכל דמוקרטיה הראויה לשמה. ויודגש, אין להמעיט מחשיבות מתן ייצוג הולם למגדר הנשי, שאי השוויון כלפיו טבוע בתרבות האנושית.."

 

בית המשפט קבע כי יש ליתן חוות דעת משפטית הנוגעת לייצוג הולם המתקיים בנוגע לכל תאגיד עירוני בנפרד ולא ביחס לכלל התאגידים העירוניים כמקשה אחת. קרי, חוות דעת כזו צריכה לבחון האם קיים ייצוג הולם של שני המינים בכל תאגיד ותאגיד. בנוסף, חוות הדעת המשפטית צריכה להינתן בסמוך לפני החלטת המועצה בדבר המינויים בתאגידים העירוניים.

עם זאת, בית המשפט קבע כי על מנת שלא לפגוע בתפקוד הוועדות והתאגידים יש לקבוע את בטלות המינויים כיחסית ולא מוחלטת, כך שהמינויים אינם בטלים מעיקרם אלא יגיעו לכדי סיום ביום 11.2.2015.

 

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.