סקירות פסיקה חדשה- פיצוי מתלוננת בעבירת מין במסגרת ההליך הפלילי- פברואר 2015

מאת: קרן בר יהודה, עו"ד

 

גזר דין בעניין מדינת ישראל נ' פלוני

ביום 28 בינואר 2015 גזר בית משפט השלום בבאר שבע (מפי כב' הש' סולקין) את דינו של פלוני אשר הורשע בביצוע 5 עבירות של מעשים מגונים.

פלוני שימש כמדריך בישיבה תיכונית ובמקרים שונים ביצע מעשים מגונים בתלמידי הישיבה, לרבות אחיזה באיבר המין שלהם, בקשה כי יורידו בגדיהם וכי ישפשפו את איברי מינם בפניו.

בית המשפט גזר על הנאשם 18 חודשי מאסר לריצוי בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי, ותקופת מבחן. בצד עונשים אלו פסק בית המשפט פיצוי בסך 50,000 ₪ לכל מתלונן.

המדובר בפיצוי גבוה בהליך הפלילי (שאינו מונע מהמתלוננים להגיש תביעה אזרחית בגין נזקיהם), כאשר בפני בית המשפט עמדו שיקולים מעניינים בפסיקתו, לרבות התייחסות לגובה הפיצוי הקבוע בחוק למניעת הטרדה מינית.

"עוד רואה בית המשפט לקבל עתירת התביעה להטלת עיצום כספי מרתיע על הנאשם, בדמות פיצוי לנפגעי העבירה. מעשיו של הנאשם מחייבים פיצוי הולם, שיהיה בו משום הכרה בטראומה שחוו  נפגעי העבירה, ויאפשרו שילובם בטיפול, כפי בקשת הוריהם והמלצות עורכות תסקירי נפגעי העבירה. הגם שהנאשם צעיר, בתחילת חייו, יהיה עליו להתארגן, אם בעצמו ואם תוך הסתיעות בסביבה התומכת של בני משפחתו, ולעמוד בעיצום הכספי שיוטל. וכאמור, הציעה ההגנה לפצות את נפגעי העבירה בפיצוי משמעותי, שיהיה אף מעבר למקובל, או כלשונו של הסניגור "מעבר למידתי".

 

פיצוי לטובת נפגע עבירה נפסק מתוקף סמכותו של בית המשפט בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק  העונשין, הקובע:

 

)א) הורשע אדם, רשאי בית המשפט לחייבו, בשל כל אחת מן העבירות שהורשע בהן, לשלם לאדם שניזוק על ידי העבירה סכום שלא יעלה על 258,000 שקלים חדשים לפצוי הנזק או הסבל שנגרם לו.

)ב) קביעת הפצויים לפי סעיף זה תהא לפי ערך הנזק או הסבל שנגרמו, ביום בצוע העבירה או ביום מתן ההחלטה על הפצויים, הכל לפי הגדול יותר.

 

...

 

פסיקת בית המשפט העליון קבעה מספר תכליות לפיצוי נפגע עבירה, ובין היתר:

א. ראש וראשית הכרה חברתית כללית והכרה של מערכת המשפט בפרט בסבלו של הנפגע, תוךמתן משקל למעמדו במסגרת ההליך הפלילי;

ב. שנית חסכון בזמן לנפגע העבירה תוך מתן סעד כספי בזמן קצר, ומניעת מפגש נוסף בינו לבין - העברין במסגרת הליך אזרחי;

ג. שלישית מהווה תשלום הפצוי מעין" הליך היטהרות" שיש בו כדי לסייע לעברין להכיר בעבירהשביצע, לפעול לתיקון המעוות ולהשתקם.

 

...

 

כאמת מידה לקביעת גובה הפיצוי, ישים בית המשפט לנגד עיניו המלצת עורכות תסקיר נפגעת העבירה, לאפשר לנפגעי להשתלב בטיפול מתאים, על מנת למנוע נזקים עתידיים ממעשה העבירה שחוו. על הפיצוי להיות בגובה כזה אשר יאפשר לכל אחד מהם להשתלב בטיפול מתאים.

 

עוד ישים בית המשפט לנגד עיניו עמדת המחוקק בחוק למניעת הטרדה מינית על פיו עודכן רף הסכום המירבי שניתן לפסוק בגין כל אירוע בודד

של הטרדה מינית, עד 120,000 ₪, ללא הוכחת נזק. ברי, כי המעשים שביצע הנאשם מהווים, לכאורה, גם עוולה אזרחית של הטרדה מינית. על מנת לפשט ולייעל ההליכים בעבור נפגעי העבירה ובני משפחותיהם, ולחסוך מהם הצורך לנהל הליך אזרחי ארוך כנגד הנאשם )ולמעשה לחסוך גם בעבור הנאשם הדיינויות נוספת), וכן לחסוך מהם ומבני משפחתם מגע נוסף עם הנאשם, רואה בית המשפט לקבוע פיצוי בסדר הגודל הניתן בתובענה בגין מעשה דומה במסגרת אותו חוק. בית המשפט רואה בכך, כאמור, תרומה אמיתית הן להרתעתו של הנאשם והן לשיקומו, תוך נטילת אחריות למעשיו במישור המעשה ממש, כאשר מדי חדש בחדשו, למשך תקופה ארוכה, יעביר הנאשם סכום ע"ח הפיצוי, ובכך יעמוד לנגד עיניו תמרור אזהרה בגין מעשיו ובתוצאותיהם."

 

המדובר בפסיקה חשובה של סכום פיצוי משמעותי. יש לזכור כי בתי המשפט הכירו בזכותו של נפגע עבירה לתבוע פיצוי נזיקי/אזרחי בגין מלוא הנזקים שנגרמו לו, בלא קיזוז הסכומים שנפסקו לו כפיצוי עונשי בהליך הפלילי.

אומנם בהליך הפלילי, נפגע העבירה אינו מיוצג, ואינו משמש צד להליך המשפטי, אולם בהמשך לחקיקת חוק נפגעי עבירה ניתן לנפגעי העבירה יותר ויותר קול בהליך. מקרים בהם בית המשפט פוסק פיצויים עונשיים, הם מקרים מובהקים, בהם ניתן קול לנפגע העבירה, ובית המשפט אינו מתיחס אל נפגע העבירה כאל שקוף לו, אלא שם את נפגע העבירה במרכז הדיון, ומעבר להתיחסות לפגיעה החברתית, נעשית התיחסות לפגיעה האישית הספציפית בנפגע העבירה.

עם זאת, פסיקת פיצוי עונשי משמעותי חוסכת הליכים משפטיים רבים, ארוכים ויקרים, לנפגעי עבירה אשר בוחרים להסתפק בהם ולא לעמוד על מלוא זכויותיהם במסגרת הליכים אזרחיים.

מדובר בצעד חשוב ומשמעותי למעמדם של נפגעי עבירה בתוך ההליך הפלילי, ולראייה הוליסטית של הצורך בשיקומם של עבריינים ושל קורבנותיהם גם יחד, במסגרת ההליך הפלילי, באופן שיאפשר להבאת חברה מתוקנת וצודקת יותר.

 

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.