הצעה לתיקון חוק למניעת הטרדה מינית- 1702

הכנסת השמונה-עשרה

 

הצעת חוק של  חבר הכנסת                   זבולון אורלב

                                                                                   

                                                           פ/1702/18                              

הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון – הדרכה רוחנית, התיישנות ומוסדות חינוך), התש"ע–2009

 

תיקון סעיף 3

1.

בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3(א), בפסקה (6), בסופה יבוא: 

 

 

"(ז)     לאדם, תוך ניצול יחסי תלות במסגרת הדרכה רוחנית או דתית." 

תיקון סעיף 6

2.

בסעיף 6(ג) לחוק העיקרי, במקום "שלוש שנים" יבוא "שבע שנים".

תיקון סעיף 7

3.

בסעיף 7(ז) לחוק העיקרי, במקום "מוסד להשכלה לבוגרים" יבוא "מוסד המקנה השכלה עיונית או מקצועית, לרבות מוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התשמ"ד–1984[2]."

דברי  הסבר

חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח­–1998 מגדיר נסיבות בהן הצעות מיניות או התייחסויות המתמקדות במיניותו של אדם יהיו בגדר הטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות מצד המטריד. מדובר בנסיבות בהן מתקיימים יחסי מרות או תלות בין המטריד למוטרד: מסגרת יחסי חינוך (כשמדובר בקטין או חסר ישע), יחסי מטפל מטופל, יחסי עובד מעביד או אדם בשירות.

מוצע להוסיף לרשימה זו, נסיבות בהם אדם פונה לקבלת הדרכה רוחנית או דתית, ונותן את אמונו במדריך הרוחני או הדתי, המנצל את יחסי התלות ומטריד מינית. נסיבות אלה עלולות למנוע מהמוטרד להביע את התנגדותו למעשה ההטרדה, בשל יחסי התלות או המרות שנוצרו בינו לבין המדריך לו הוא מייחס סמכות רוחנית או דתית .

כמו-כן, מוצע להאריך את תקופת ההתיישנות שנקבעה בחוק, משלוש שנים לשבע שנים.

הניסיון בהפעלת החוק מוכיח שנפגעי הטרדה מינית אינם ממהרים להגיש תביעה אזרחית, או תלונה. נדרשת תקופת זמן ארוכה לנפגעי הטרדה להתגבר על המשבר הנפשי הכרוך בפגיעה ולפעול כנגד המטריד ולממש את זכותם החוקית. אשר על כן, הארכת תקופת ההתיישנות היא צורך אמיתי הנובע מאופי הפגיעה ונועד לאפשר לנפגעים לממש את זכותם החוקית לתבוע את המטריד על מעשיו.

 

 

סעיף 7 לחוק קובע את חובת המעביד לנקוט באמצעים סבירים למניעת הטרדה מינית ולטפל בתלונות על הטרדה מינית במקום העבודה. סעיף קטן (ז) מחיל חובה זו על מקומות עבודה המעסיקים למעלה מ-25 עובדים ובשינויים המחוייבים, גם על מוסדות חינוך המקנים השכלה עיונית או מקצועית לבוגרים.

מוצע לתקן את החוק ולקבוע באופן מפורש את חובתם של כל מוסדות החינוך, בין לבוגרים ובין לקטינים, לנקוט אמצעים למניעת הטרדה מינית, ולטפל ביעילות בכל מקרה של תלונה על הטרדה מינית.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חברת הכנסת גילה פינקלשטיין (פ/1027) ועל שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת זבולון אורלב (פ/1278/17).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ח' בחשוון התש"ע – 26.10.09[1] ס"ח התשנ"ח, עמ' 166.

[2] ס"ח התשמ"ד, עמ' 160.