הצעה לתיקון חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, אשר הונחה השבוע על שולחן הכנסת:
 

הכנסת השמונה-עשרה

 

הצעת חוק של חבר הכנסת                    אורי אריאל     

           

                                                           פ/1309/18                              

הצעת חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון  – הרחבת תחולת המוסדות), התשס"ט–2009

 

תיקון סעיף 1

1.

בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א–2001[1] , בסעיף 1, בהגדרה "מוסד", בפסקה (1), בסופה יבוא – "ארגונים ועמותות, המעסיקים בתמורה או שלא בתמורה חונכים או מדריכים או מורים או מטפלים או מלווים השוהים עם קטינים במסגרת פעילותם;".

 

דברי הסבר

תכליתו של החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א–2001 (להלן– החוק), היא לצמצם את האפשרות של פגיעה בילדים על ידי עברייני מין. זאת, על סמך העובדה כי אחוז ניכר מהמורשעים בעבירות מין חוזרים ומבצעים עבירות מין לאחר שחרורם מהכלא.

על פי החוק הקיים, אדם בגיר אשר הורשע בעבירת מין אינו רשאי לעבוד ומעביד אינו רשאי להעסיקו ב"מוסד" כדוגמת המוסדות המופיעים בחוק אשר קטינים שוהים בהם, אלא אם כן שוכנעה וועדה מוסמכת, לאחר שקיבלה הערכת מסוכנות, שמדובר באדם שאינו מהווה סיכון לקטינים או לאנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית.

מדובר ברשימה סגורה של מקומות פוטנציאליים, שבהם מתקיים קשר בין קטינים לבין מבוגרים, קשר העלול להיות מסוכן במקרה שמדובר באדם אשר הורשע בעבירת מין.

רשימת המוסדות הקבועה בחוק היא רשימה מקיפה, אך ישנן אפשרויות נוספות אשר אינן כלולות ברשימה זו ואשר קיימת במסגרתן אפשרות מובהקת לקיומו של קשר רציף בין בגיר לקטין מבלי שתהיה בקרה כלשהי לגבי עברו של אותו בגיר, לדוגמה: חונכות בפרוייקט פר"ח – מדובר בארגון המעסיק סטודנטים אשר מלווים קטינים בגילאים שונים ליווי אישי ולימודי לאורך שנת לימודים מלאה. למעשה, ייתכן מצב, שסטודנט יתקבל לפרוייקט כאשר בעברו הרשעה על עבירת מין וילווה קטין ליווי צמוד הכולל מפגשים ממושכים במשך שנה תמימה.

מצב שכזה ומצבים דומים אחרים מעמידים קטינים רבים בסכנה ממשית לפגיעה.

המוסדות, שהצעת החוק מבקשת להוסיפם לרשימה, מקיימים את רציונל החוק הלכה למעשה. אף על פי כן, מקומם נפקד מהחוק, וזאת שלא בכוונת מכוון אלא כפי הנראה בשל העדר מחשבה אודותם.

יתרה מכך, כיום כאשר מוסד או ארגון מסוים אשר אינם כלולים ברשימה מעוניינים לקבל מידע מהמשטרה על קיומה של הרשעה בעבירת מין של מועמד לעבודה, במטרה להגן על הילדים מקבלי השירות, או אז כלל לא ניתן לקבל מידע כאמור, מכיוון שהמשטרה אינה רשאית לספק מידע שכזה לגופים אשר אינם כלולים בחוק.

התיקון המוצע נועד אם כן, להרחיב את תחולת החוק, להתאימו למציאות הקיימת ולכלול בהגדרת המונח "מוסד" את אותם מוסדות אשר אינם מוזכרים בחוק הקיים, על אף שאופיים מקיים את הרציונל העומד בבסיסו.

הצעת החוק נוסחה ביוזמת המועצה הלאומית לשלום הילד ובסיועה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ג בסיוון התשס"ט – 15.6.09[1] ס"ח התשס"א, עמ' 509.